Blood Bank

Blood Bank
ระบบการขอจองเลือด เบิกเลือด และการคืนเลือดจากหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล รวมทั้งการบริหารเลือดและส่วนการบันทึกข้อมูลแพ้เลือดของผู้ป่วย