ANC / Labor Room / Nursery

ANC / Labor Room / Nursery
– รองรับการแสดง Partograph แบบ WHO และ Friedman Curve
– ปรับปรุงรูปแบบการบันทึกประวัติการตั้งครรภ์ตามมาตรฐาน เช่น Gravida, Full Term, Pre-Term เป็นต้น
– รองรับการบันทึกข้อมูล Corrected EDC ได้มากกว่า 1 ครั้ง
– อ้างอิงตามมาตรฐาน The American college of obstetricians and Gynecologists
– ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการคลอดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น เช่น กรณีการคลอดแบบ C/S Delivered