Nursing Documentation

Nursing Documentation
– รองรับการสร้างแบบฟอร์ม Nursing Assessment แยกตามแผนกและประเภทผู้ป่วยได้เอง พร้อมแสดงข้อมูลเปรียบเทียบตาม Timeline