Appointment & Physician Rosters

Appointment & Physician Rosters
– รองรับการ Setup ตารางออกตรวจของแพทย์แต่ละท่านได้หลายตาราง ทั้งผู้ป่วยนัดใหม่และผู้ป่วยนัดเก่า กำหนดเงื่อนไขการออกตรวจ กำหนดระยะเวลาการใช้งานของแต่ละตารางได้ และเรียกดูตารางนัดหมายของแพทย์ได้ทีละหลายท่าน เพื่อสามารถเปรียบเทียบตารางนัดได้
– รองรับการสั่ง Pre-order ได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในส่วนของ Lab & X-Ray